เป้าหมายความเข้าใจ (Understanding Goals)

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ทักษะ : การแสวงข้อมูล /การคิด / จัดการข้อมูล / การนำเสนอ

คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main
Mind Mapping

Web เชื่อมโยง


Big  Questions :  
1. การจัดการชุดความรู้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร ?   
2. ทำไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ทั้งชุด?
ภูมิหลังของปัญหา:
            ในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร หลายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีหลากหลายช่องทางมากกว่าในอดีต แต่ข้อมูลที่หลากหลายนั้นก็แฝงมาด้วยข้อมูลที่จริงและเท็จอีกด้วย การมีวิจารณญาณของผู้รับสารและผู้ส่งสาร แหล่งที่มา ความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งเราไม่สามารถเชื่อถือได้เต็ม 100% เป็นเพราะข้อมูลต่างๆ นั้น ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และสามารถคัดลอกข้อมูลต่างๆ กันได้  ความรู้ที่หลากหลายแขนงก็เช่นกัน ทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวแต่ละชุดความรู้มาสร้างความเข้าใจเองได้ง่ายจากช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ หนังสือ ฯลฯ แต่ข้อมูลที่หลากหลายนั้น หากขาดการจัดการชุดความรู้แล้วนั้น ก็อาจจะเป็นเพียงตัวความรู้ที่เป็นเพียงก้อนๆ ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระรวมกัน เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้
            ดังนั้นการจัดการชุดความรู้นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะนำมาสอนนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกไปเผชิญสู่โลกที่กว้างขึ้น เผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น พวกเขาจะได้ใช้ทักษะการจัดการข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ 


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย การจัดการชุดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ภาคเรียนที่ 2 Quarter 3 ปีการศึกษา 2559

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
วิทยาศาสตร์
- สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
-สารและสมบัติของสาร

- อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
(ว1.1 ป.6/1)
-  อธิบายการทำงาน
ที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ (ว1.1 ป.6/2)
-  วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกาย ต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
(ว1.1 ป.6/3)
- สำรวจและอภิปรายความ สัมพันธ์ ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ (ว2.1ป.6/1)
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร (ว2.1 ป.6/2)
สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
(ว2.1 ป.6/3)
-  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
(ว2.2 ป.6/1)
วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ  
(ว2.2 ป.6/2)
อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม
ทั้งโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย์ (ว2.2 ป.6/3)
- อภิปรายแนวทางในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ว2.2 ป.6/4)
- มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
(ว2.2 ป.6/5)
ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
(ว3.1 ป.6/1)
๒.  จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง  (ว3.1ป.6/2)
ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอน  การกรองการระเหิด การระเหยแห้ง (ว3.1ป.6/3)
- สำรวจและจำแนกประเภทของสารต่างๆที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์  (ว3.1 ป.6/4)
- อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ว3.1 ป.6/5)
ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ  (ว3.2 ป.6/1)
วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลง  ที่ทำให้เกิด  สารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป(ว3.2 ป.6/2)   
 อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว3.2 ป.6/3)   

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
5.1
6.1
7.1
7.2
8.1
วิทยาศาสตร์
- พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

-  ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
(ว5.2 ป.6/1)
-  ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและฉนวน ไฟฟ้า
(ว5.2 ป.6/2)
ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว5.2 ป.6/3)
- ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว5.21 ป.6/4)
ทดลองและอธิบายการเกิดสนาม  แม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ว5.21 ป.6/5)
อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว6.1 ป.6/1)
สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน
.สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัย ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ว6.1 ป.6/2)
  
- สร้างแบบจำลองและอธิบาย  การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว7.1 ป.6/1)
- สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ ของเทคโนโลยีอวกาศ
(ว7.2 ป.6/1)ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ (ว8.1 ป.6/1)
วางแผน  การสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  คาดการณ์ สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
(ว8.1 ป.6/2)
เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว8.1 ป.6/3)
บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป
(ว8.1 ป.6/4)
สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว8.1 ป.6/5)
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(ว8.1 ป.6/6)
บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริงมีเหตุผล และมีประจักษ์พยานอ้างอิง (ว8.1 ป.6/7)
นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว8.1 ป.6/8)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต  
เศรษฐศาสตร์


- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  หรือความ สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ (ส1.1 ป.6/1)
- สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส1.1 ป.6/2)
- เห็นคุณค่าและประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตาม
ที่กำหนด (ส1.1 ป.6/3)

วิเคราะห์ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓  ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส1.1 ป.6/4)
ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
(ส1.1 ป.6/5)
 เห็นคุณค่า และสวดมนต์ แผ่เมตตาและบริหารจิต  เจริญปัญญา  มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส1.1 ป.6/6)
- ปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ
สิ่งเสพติด (ส1.1 ป.6/7)
อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆโดยสังเขป
๙.อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรม       ของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
(ส1.1 ป.6/8)

อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม(ส1.2 ป.6/1)
 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด (ส1.2 ป.6/2)
อธิบาย ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส1.2ป.6/3)
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส1.2 ป.6/4)

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของครอบครัว แลชุมชน
 (ส2.1 ป.6/1)
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม (ส2.1 ป.6/2)
 แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ(ส1.2 ป.6/3)
อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย (ส1.2 ป.6/4)
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิต ประจำวัน   เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้  ได้เหมาะสม (ส1.2 ป.6/5)
เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
(ส2.2 ป.6/1)
- มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและประเทศ
(ส2.2 ป.6/2)
.-  อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
(ส2.2 ป.6/3)

อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
(ส3.1 ป.6/1)
 อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้    เท่าทัน
(ส3.1 6/2)
- บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(ส3.1 ป.6/3)

อธิบาความสัมพันธ์     ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล(ส3.2 ป.6/1)
ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (ส3.2ป.6/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
- ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 


- อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ
(ส4.1  ป.6/1)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราว ในอดีต (ส4.1  ป.6/1)

อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน (ส4.2 ป.6/1)
บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
(ส4.2 ป.6/2)
อธิบายพัฒนา การของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป
 (ส4.3 ป.6/1)
อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
(ส4.2 ป.6/2)
ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ (ส4.2ป.6/3)
อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ (ส4.2 ป.6/4)
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
 (ส5.1  ป.6/1)
 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาธรรมชาติของประเทศ (ส5.1  ป.6/2)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในประเทศ
(ส5.2 ป.6/1)
- อธิบายการแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น (ส5.2ป.6/2)

- จัดทำแผนการใช้ทรัพยากร
ในชุมชน (ส5.2 ป.6/3)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
2.1
3.1
3.2
4.1
5.1
สุขศึกษาและพลศึกษา
 - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
ความปลอดภัยในชีวิต
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรคอธิบาความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ (พ1.1 ป.6/1)
- อธิบายวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ
(พ1.1 ป.6/2)
อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น (พ2.1 ป.6/1)
วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (พ2.1 ป.6/2)
แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ      แบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
(พ3.1 ป.6/1)
จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม  เล่นกีฬา  และนำผลมาปรับปรุง  เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผ้อื่น  (พ3.1 ป.6/2)
เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด
(พ3.1 ป.6/3)
- ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา๕.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย
1  กิจกรรมแล้วนำความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องอื่น ๆ
(พ3.1 ป.6/4)
อธิบายประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพ  ทางกายและ  การสร้างเสริมบุคลิกภาพ
(พ3.2 ป.6/1)
เล่นเกม  ที่ใช้ทักษะการวางแผน  และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ (พ3.2 ป.6/2)
 เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจำ
 (พ3.2 ป.6/3)

ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่เล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น (พ3.2 ป.6/4)
 จำแนกกลวิธีการรุก
การป้องกัน  และนำไปใช้ในการเล่นกีฬา
(พ3.2 ป.6/5)
-  เล่นเกมและกีฬาด้วย
ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา
 (พ3.2 ป.6/6)

แสดงพฤติกรรม          ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
(พ4.1 ป.6/1)
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
(พ4.1 ป.6/2)
-  แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
(พ4.1 ป.6/3)

สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
(พ4.1 ป.6/4)
วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม (พ5.1 ป.6/1)
ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจาก      ภัยธรรมชาติ
(พ5.1 ป.6/2)
- วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง สารเสพติด
(พ5.1 ป.6/1)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
ศิลปะ
- ทัศนศิลป์ 
ดนตรี  
นาฏศิลป์  


ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์
(ศ1.1 ป.6/1)
- อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์
(ศ1.1 ป.6/2)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก
(ศ1.1 ป.6/3)
- สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด
(ศ1.1 ป.6/4)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง (ศ1.1 ป.6/5)
-  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่ตรงข้าม
หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล
(ศ1.1 ป.6/6)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
(ศ1.1 ป.6/7)
- บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม
(ศ1.2 ป.6/1)
อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
(ศ1.2 ป.6/2)
-  ระบุ และบรรยายอิทธิพลทาวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล (ศ1.2 ป.6/2)

 บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
(ศ2.1 ป.6/1)
- จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่อง
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ(ศ2.1 ป.6/2)
 อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ(ศ2.1 ป.6/3)
-  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ(ศ2.1 ป.6/4)
 บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี (ศ2.1 ป.6/5)
 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง จังหวะ
การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลง
ที่ฟัง (ศ2.1 ป.6/6)

อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยประวัติศาสตร์
(ศ2.2 ป.6/1)
- จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน 
(ศ2.2 ป.6/2)
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น (ศ2.2 ป.6/3)
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์
(ศ3.1 ป.6/1)
 ออกแบบเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดง            อย่างง่าย ๆ
(ศ3.1 ป.6/2)
-  แสดงนาฏศิลป์และการละครง่าย ๆ
(ศ3.1 ป.6/3)
- บรรยาย
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์
(ศ3.1 ป.6/4)
-  แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
(ศ3.1 ป.6/5)

-  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบ
ในชีวิตประจำวัน
(ศ3.1 ป.6/6)

อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร(ศ3.2 ป.6/1)
ระบุประโยชน์
ที่ได้รับจากการ
แสดงหรือการชม
การแสดงนาฏศิลป์และละคร
(ศ3.2 ป.6/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
1.1
2.1
3.1
4.1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การดำรงชีวิตและครอบครัว  
- การออกแบบและเทคโนโลยี  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การอาชีพ    


อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน (ง1.1 .6/1)
ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน (ง1.1.6/2)
 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น
(ง1.1 .6/3)
อธิบายส่วนประกอบขอระบบเทคโนโลยี (ง2.1 .6/1)
-    สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา  หรือความต้องการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด   ลงมือสร้าง และ ประเมินผล(ง2.1 .6/2)
นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ (ง2.1 .6/3)
บอกหลักการเบื้องต้นของ
การแก้ปัญหา (ง3.1 .6/1)
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
(ง3.1 .6/2)
- เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ (ง3.1 .6/3)
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ง3.1.6/4)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ(ง3.1 .6/5)
สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
(ง4.1 .6/1)
- ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ  (ง4.1 .6/2)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
จุดเน้นที่1
จุดเน้นที่2
จุดเน้นที่3
จุดเน้นที่4
จุดเน้นที่5
หน้าที่พลเมือง


ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี)
การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งหลากหลาย
การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
- ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง


 

ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL หน่วย :  “ การจัดการชุดความรู้ ”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์: Review Quarter3
Key Questions : นักเรียนมีวิธีการวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิชาสังคม ในด้านต่างๆได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวิดีโอของนักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- Internet
สี/ปากกา/กระดาษ

- ทบทวนกิจกรรม Home School Day
นักเรียนนำเสนอ คลิปวิดีโอของตนเองเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์ , ศาสนา , หน้าที่พลเมือง , ภูมิศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์)
- นักเรียนบันทึกความเข้าใจในแบบของตนเองลงในสมุดบันทึก
- นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- นำเสนอหนังสือเล่มเล็ก(ประวัติศาสตร์ , ศาสนา , หน้าที่พลเมือง , ภูมิศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์)
- สรุปความเข้าใจลงในสมุดบันทึก
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้10 สัปดาห์
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- หนังสือเล่มเล็ก
- สมุดบันทึก
- ปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาได้
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

2
โจทย์ : พลังงาน
Key Questions :
- พลังเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าบ้านของเรามีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด?
นักเรียนคิดว่า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ ในจงจรไฟ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ชุดการต่อวงจรไฟฟ้า (ถ่านไฟฉาย , สายไฟ , หลอดไฟ )
ข้อสอบ O-net
- Internet
สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
- “พลังงาน คือ สิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้” เราจะเข้าใจประโยคนี้ได้อย่างไร?
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
พลังเกิดขึ้นได้อย่างไร?”
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?”
ทำไมจึงต้องใช้พลังงานในการดำเนินชีวิต?”
นักเรียนคิดว่า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ ในจงจรไฟ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (พลังงานความร้อน , พลังงานแสง , พลังงานไฟฟ้า , พลังงานจลน์ , พลังงานศักย์โน้มถ่วง , กฏการอนุรักษ์พลังงาน) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power pointฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AARสิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง พลังงานในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง ,Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง พลังงาน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง พลังงานในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง พลังงาน
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
การ์ตูนช่อง , Mind Mapping ,infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต และการเปลี่ยนรูปพลังงานได้
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
ทักษะICT
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3
โจทย์ : แรงและการเคลื่อนที่
Key Questions :
- แรงและการเคลื่อนที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนโยนลูกบอลใส่กำแพงลูกบอลจึงกระเด็นออกมาได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ลุกตุ้มแกว่ง
ข้อสอบ O-net
- Internet
สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ (แนวตรง , โค้ง)
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
ธรรมชาติของแรงแต่ละชนิด เป็นอย่างไร?”
ในธรรมชาติมีแรงอะไรบ้าง และส่งผลต่อมนุษย์หรือมนุษย์นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?”
แรงและการเคลื่อนที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?”
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีรูปแบบใดบ้าง? และในแต่ละรูปแบบมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างไร?”
วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไร?”
นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนโยนลูกบอลใส่กำแพงลูกบอลจึงกระเด็นออกมาได้อย่างไร?
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (ปริมาณของแรง , แรงลัพธ์ , แรงกิริยา-ปฏิกิริยา , แรงที่กระทำต่อวัตถุ , แรงพยุง , แรงเสียดทาน , โมเมนต์ของแรง , การเคลื่อนที่ของวัตถุ ) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power pointฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AARสิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง
,Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
การ์ตูนช่อง , Mind Mapping ,infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
ทักษะICT
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


4
โจทย์ : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่ากระบวนการต่างๆที่เกิด
ขึ้นบนผิวโลกและในโลกมีการเกิดอย่างไร?และสัมพันธ์กันอย่างไร?
- โลกในปัจจุบันแตกต่างกับโลกในอดีตอย่างไร (ตำแหน่งประเทศ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ) มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ?”
- ความสัมพันธ์ระหว่าง    ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร?
- เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
รูปภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
- ข้อสอบ O-net
- Internet
สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
หลักการแบ่งโครงสร้างของโลกเป็นอย่างไร?”
โลกในปัจจุบันแตกต่างกับโลกในอดีตอย่างไร (ตำแหน่งประเทศ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ) มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ?”
โลกกำเนิดขึ้นได้อย่างไร?”
ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไรมีความสัมพันธ์กับโลกอย่างไร?”
ความสัมพันธ์ระหว่าง   ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร?”      
เทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญอย่างไร?”
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูลและทดลอง (บรรยากาศ , ดิน ,หินและแร่ ,โลกของเรา , ระบบสุริยะ , ดวงดาวในท้องฟ้า , เทคโนโลยีอวกาศ) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AARสิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping ,infographic , ฯลฯ )
นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลอง เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม
สืบค้นข้อมูล ทดลอง และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม
- ชาร์ตข้อมูลและผลการทดลอง  Power point ในการนำเสนอ
การ์ตูนช่อง , Mind Mapping ,infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและในโลกได้ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลกได้
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
ทักษะICT
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5-6
โจทย์: สารและสมบัติของสาร
Key Questions
สมบัติของสารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นอย่างไร?
-ทำไมจึงต้องใช้พลังงานในการดำเนินชีวิต?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- ครูนำ ลูกแก้ว,เมล็ดพืช,กระดาษชิ้นเล็กๆ,เศษไม้,เงินเหรียญ,น้ำตาลและทรายใส่รวมไว้ในแก้วใบเดียวกัน
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แจกแก้วที่บรรจุลูกแก้ว,เมล็ดพืช,กระดาษชิ้นเล็กๆ,เศษไม้,เงินเหรียญ,น้ำตาลและทราย ให้นักเรียนกลุ่มละหนึ่งใบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร?, นักเรียนคิดว่าในแก้วมีอะไรบ้าง/อย่างไร?”
- นักเรียนทำการสังเกตว่าภายในแก้วมีอะไรบ้างโดยห้ามเทสิ่งของต่างๆออกจากแก้ว
- สมาชิกภายในกลุ่มอภิปรายร่วมกัน
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะสามารถแยกสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในแก้วได้อย่างไร?”
- ครูเตรียมอุปกรณ์ในการแยกสารไว้ให้นักเรียน เช่น กระชอน,แม่เหล็ก, กระดาษกรอง,กรวย ฯลฯ
- นักเรียนเลือกอุปกรณ์เพื่อทำการคัดแยก
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม เพราะเหตุใดนักเรียนถึงเลือกอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ?”
- นักเรียนทำการแยกและบันทึกผลว่าภายในแก้วมีอะไรบ้าง แต่ละอย่างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะแยกทรายและน้ำตาลออกจากกันได้อย่างไร?
- สมาชิกภายในกลุ่มอภิปรายร่วมกัน
- ครูเพิ่มอุปกรณ์ให้ คือ น้ำ,กระดาษกรองและบิกเกอร์ จากนั้นให้นักเรียนนำ ทรายและน้ำตาลละลายในน้ำ
- นักเรียนสังเกตการละลาย
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม ทำไมต้องเอาน้ำตาลและมามาละลายในน้ำ?, นักเรียนจะแยกส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวออกจากกันอย่าไร? ”
- นักเรียนทำการแยกของแข็งและของเหลว
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะแยกน้ำตาลและน้ำออกจำกันอย่างไร?”
- นักเรียนทำการทดลอง
- นักเรียนอภิปรายร่วมกันทั้งห้อง
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเรื่อง สถานะของการ ลงสมุดการจัดการชุดความรู้
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การสังเกต ตั้งคำถามและทำการทดลอง
- การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการแยกสิ่งของนั้นๆ
- การอภิปรายร่วมกัน
- การสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ผลการทดลอง
- สมุดการจัดการชุดความรู้
- สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์


ความรู้

ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7
โจทย์: สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นได้อย่างไร?
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป VDO “สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
- Internet      
- สี/ปากกา/กระดาษ    
         
- ครูให้นักเรียนดูคลิป สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคลิปที่ได้ดู
นักเรียนจับคู่เลือกคำถามหนึ่งคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งออกแบบสื่อการเรียนที่ใช้ได้จริง
-          โครงสร้างและการทำงาน
ของระบบต่างๆในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่  ระบบ และแต่ละระบบมีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร?
       §  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดประกอบขึ้นจากอะไรบ้าง และถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป สิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไร?
      §  ทำไมเราต้องศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต?
       §  สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นได้อย่างไร
      §  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร?
      §  ทำไมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆจึงแตกต่างกัน?
      §  เทคโนโลยีชีวภาพมีความสำคัญอย่างไรในสังคมปัจจุบัน?
      §  สิ่งมีชีวิตมีการส่งต่อความเป็นเผ่าพันธุ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไร?
      §  ทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดถึงอยู่รอดมาถึงปัจจุบัน ขณะที่บางชนิดสูญพันธุ์?
     §  เทคโนโลยีชีวภาพที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ส่งผลต่อมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติอย่างไร?
      §  ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และโลกอย่างไร?
     §  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง?
      §  ทำไมปัจจัยแวดล้อมต่างๆจึงส่งผลต่อการถ่ายทอดลักษณะบางสิ่งจากรุ่นสู่รุ่น?
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานพร้อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การอภิปรายร่วมกันจากคลิป VDO ที่ได้ดู
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากชุดคำถามเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8
โจทย์: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Key Questions:
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันการอย่างไร?
จะทำอย่างไรเมื่อความต้องการของมนุษย์อยู่เหนือข้อจำกัดของทรัพยากร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin:
Chard and Chart:
Plate mat:
Show and Share:
Wall Thinking:
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพ ระบบนิเวศ
คลิป VDO สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

ครูให้นักเรียนดูภาพ
alt=jjjjj.jpg u2:shapes="รูปภาพ_x0020_9" v:shapes="_x0000_i1026"> alt=en.jpg u2:shapes="รูปภาพ_x0020_8" v:shapes="_x0000_i1025">

ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทรัพยากรบางชนิดมีหมดไป เช่น น้ำมันจะหมดลงในอีก 40 ปี เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไร?
(Chard and Chart )
ครูเปิดคลิป VDO สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนดู   ( https://www.youtube.com/watch?v=hlzD8_-SwAA)
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งเรียนรู้จากภาพยนตร์ (Plate mat)
- นักเรียนแบ่งกลุ่มหาข้อมูลเพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การอภิปรายร่วมกันจากรูปภาพ
- การวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันจากการดูภาพยนตร์
- การตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
Plate matวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์
-คำถามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ทักษะ:
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะชีวิต
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
9
โจทย์: ประมวลความเข้าใจ
Key Question
นักเรียนจะประมวนผลความเข้าใจและเผยแพร่หน่วยการจัดการชุดความรู้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู / นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในหน่วยการจัดการชุดความรู้ทั้งหมดผ่านเครื่องมือคิด Round Robin และBlack Board Share
- นักเรียนทำแบ่งกลุ่ม Place mat เนื้อหาที่ตนเองมีความเข้าใจมากที่สุด
- นักเรียนศึกษาข้อมูลในเนื้อหาที่ตนเองยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน พร้อมทั้งทำ Short note เพื่อสรุปความเข้าใจ
- นักเรียนทำแบบทดสอบแต่ละเนื้อหา(อย่างละเอียด)

ภาระงาน
การทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในหน่วยการจัดการชุดความรู้ทั้งหมด
- การทำแบ่งกลุ่ม Place mat เนื้อหาที่ตนเองมีความเข้าใจมากที่สุด
- การศึกษาข้อมูลในเนื้อหาที่ตนเองยังตกหล่นพร้อมทั้งทำ Short noteเพื่อสรุปความเข้าใจ
- การทำแบบทดสอบแต่ละเนื้อหา(อย่างละเอียด)
ชิ้นงาน
- Place mat เนื้อหาที่ตนเองมีความเข้าใจมากที่สุด
- Short note เนื้อหาที่ตนเองยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน

ความรู้
มีเป้าหมายในการเรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งสามารถนำเสนอความเข้าใจได้ด้วยวิธีการของตนเอง
ทักษะ:
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
10
โจทย์: สรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
Key Question
นักเรียนจะประมวนผลความเข้าใจและเผยแพร่หน่วยการจัดการชุดความรู้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin
- Blackboard Share
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู / นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ

- นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
- ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4/58 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
- อภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
-  สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 4/58 
- ประเมินตนเองและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้ง Quarter
การเขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
การนำเสนอความเข้าใจ ผ่านละคร ,คลิปฯลฯ
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ละคร ,คลิปฯลฯ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
มีเป้าหมายในการเรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งสามารถนำเสนอความเข้าใจได้ด้วยวิธีการของตนเอง
ทักษะ:
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น